bendrosios verslo ir tiekimo sąlygos

BENDROSIOS PREKYBOS S1LYGOS
I. Sutarties sudarymas
1 Šios prekybos sąlygos galioja visiems esamiems ir būsimiems prekybos kontraktams.
2 Skirtingos esmės, prieštaringos ar papildomos Kliento prekybos sąlygos - net ir tuoatveju, jeigu jos yra žinomos - nėra sutarties dalis, nebent jos būtų įtvirtintos raštu.
3 Užsakydamas prekę, Pirkėjas tuo pačiu įsipareigojamai pareiškia, jog pageidauja įsigyti užsakytą prekę. Pardavėjas užsakymą priims per dvi savaites, raštu patvirtindamas užsakymą arba jį įvykdydamas, laikantis siuntos išsiuntimui nustatyto termino.
II. Kainos
1 Visos kainos galioja siuntoms ex works, A 6060 Hall, Tirolis, Austrija.
2 Jeigu nebus nustatyta kitaip, už užsakymą mokėtina suma yra nekintama brutto suma.
3 Į kainas nėra įskaičiuoti nei išsiuntimo, nei transportavimo kaštai.
III. Pristatymas
1 Jeigu nebus nustatyta kitaip, visos siuntos siunčiamos pagal sąlygas ex works, A 6060 Hall, Tirolis, Gavėjo rizika ir lėšomis.
2 Jeigu prekė bus išsiųsta, išdėstyta arba instaliuota Verslo subjekto pageidavimu jos buveinėje, prekės atsitiktinio praradimo ar būklės pablogėjimo rizika nuo išvykimo iš fabriko momento pereina Verslo subjektui, nepriklausomai nuo to, ar prekė buvo išsiųsta iš sutarties vykdymo vietos, bei nepriklausomai nuo to, kuri šalis apmoka transportavimo išlaidas.
3 Jeigu užsakyme Pardavėjas su Pirkėju susitarė dėl transportavimo ir draudimo sąlygų, parduotos prekės atsitiktinio praradimo ar būklės pablogėjimo rizika - taip pat ir siunčiamosios prekybos atveju - pereina Pirkėjui tiktai nuo prekės perdavimo jam momento.
4 Jeigu Pirkėjas neatsiima prekės per nustatytą terminą ir tiesioginiu ar netiesioginiu būdu atsisako ją priimti netgi tuomet, kai jam buvo nustatytas papildomas protingas terminas, Pardavėjas gali nutraukti sutartį ir reikalauti iš Pirkėjo atlyginti žalą. Ši sąlyga taip pat yra taikoma ir tuomet, kai Pirkėjas laiku nesumoka bendrosios šalių sutartos sumos.
5 Pardavėjas neprivalo atsiimti pakuočių.
IV. Pristatymo terminas, nenugalima jėga, streikas, lokautas, subtiekėjai
1 Nurodyti terminai turi būti traktuojami kaip apytiksliai.
2 Nurodytų terminų gali būti tiksliai laikomasi tik tuo atveju, jei subtiekėjai laiku įvykdys savo tiekimo prievoles Pardavėjo atžvilgiu. Dėl Pardavėjo ar subtiekėjų, už kuriuos Pardavėjas nėra atsakingas, gamybos įmonės darbo sutrikimų, visų pirma, streikų, lokautų, o taip pat nenugalimos jėgos poveikio, kurie yra nenumatomi ir netyčiniai, pristatymo terminas gali būti atitinkamai pratęstas.
3 Susitarimų, sudarytų po sutarties pasirašymo, visų pirma, susijusių su techninėmis detalėmis, ir galinčių turėti įtakos pristatymo terminui, atveju šis terminas yra atitinkamai
pratęsiamas.
4 Kai siuntą vėluojama pristatyti dėl aplinkybių, už kurias Pardavėjas nėra atsakingas, Pirkėjas gali nutraukti sutartį tik tokiu atveju, jei, praėjus sutartam pristatymo terminui, pateiks pardavėjui rašytinės formos priminimą, o prekė nebus pristatyta per papildomą terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo apie siuntos vėlavimą gavimo Pirkėjo adresu dienos. Pirkėjas negali reikšti jokių reikalavimų dėl žalos atlyginimo, peržengiančių aukščiau išdėstytas ribas.
5 Pirkėjui patyrus žalą, susijusią su siuntos vėlavimu, Pardavėjas atsako tik dėl tyčinio ir šiurkštaus savo prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo.
6 Jeigu pristatymo ar paslaugos vykdymas iš Pardavėjo pusės yra negalimas arba labai komplikuotas, Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui visą tuo metu turimą informaciją apie šį faktą ir tokiu atveju yra atleidžiamas nuo siuntos pristatymo prievolės.
V. Apmokėjimas
1 Su išlyga dėl atskiro apmokėjimą reguliuojančio susitarimo, įsigytos prekės kaina kartu su galimomis papildomomis išlaidomis turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 12 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos.
2 Apmokėjimo punktualumas vertinamas, atsižvelgiant į lėšų įskaitymo Pardavėjo sąskaitoje momentą.
3 Apmokėjimas perlaidomis ir čekiais bus priimamas tiktai esant atskiram susitarimui, be to, toks atsiskaitymas yra galimas vien tik įvairiems susidariusiems kaštams padengti.
4 Verslo subjekto atveju, Pardavėjas turi teisę reikalauti delspinigių - 1,5% per mėnesį - už vėlavimą apmokėti, tuo pačiu pasilikdamas teisę apskaičiuoti ir reikalauti didesnio su tuo susijusios žalos atlyginimo.
5 Vartotojo atveju, Pardavėjas turi teisę už delsimą reikalauti delspinigių - 5% didesnių už bazinę palūkanų normą.
6 Pirkėjas gali prieštarauti Pardavėjo reikalavimams tik tuo atveju, kai iškelia jo atžvilgiu priešpriešinius reikalavimus, kurie yra neginčijami arba nustatyti įsiteisėjusiu teisto sprendimu; tai taip pat taikoma teisei sulaikyti Pirkėjo turtą - tuo pačiu ši teisė taip pat turi išplaukti iš reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo sutarties.
7 Jeigu pirkėjas laiku nesumokės dalinių sumų arba jo turtas taps bankroto ar taikaus susitarimo proceso objektu, Pardavėjas gali pareikalauti iš Pirkėjo nedelsiant padengti visus uždelstus finansinius įsipareigojimus.
8 Jeigu Pirkėjas vėluoja apmokėti sąskaitų ar dalinių mokėtinų sumų daugetą, Pardavėjas gali pareikalauti įvykdyti pirmiausia tuos įsipareigojimus, kurie susidarė anksčiausiai.
9 Vėlavimo atveju Pardavėjas turi teisę gauti išlaidų, susijusių su priminimu (maks. 25 eurų už 1 priminimą) ir tarifinių advokato paslaugų apmokėjimu, atlyginimą.
VI. Garantija
1 Esant prekės trūkumams, Pardavėjas suteikia savo pasirinktos formos garantines paslaugas - taisymą, pakaitinį pristatymą (tos pačios arba lygiavertės prekės) arba
kainos sumažinimą. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo tokiu atveju yra negalimi.
2 Klientas turi teisę nedelsiant patikrinti prekės būklę ir, nustačius kokius nors trūkumus, išdėstyti juos rašytinėje pretenzijoje.
3 Jeigu Pirkėjas yra vartotojas, prekės trūkumų atveju jis turi teisę pasirinkti, ar jo pretenzija turi būti patenkinama, atliekant garantinį remontą, ar pateikiant kitą prekę. Tačiau Pardavėjas turi teisę atsisakyti patenkinti pretenziją Pirkėjo pasirinktu būdu, jeigu tam reikiamos išlaidos būtų neproporcingai didelės, o pretenzijos patenkinimas kitokiu būdu nebūtų ženkliai nuostolingas Pirkėjui. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo tokiu atveju yra negalimi.
4 Pirkėjas turi suteikti Pardavėjui pakankamai laiko remontui, kuris reikalingas prekės trūkumams pašalinti; to nepadarius, bet kokie garantija paremti reikalavimai bus laikomi nepagrįstais. Jeigu prekės trūkumams pašalinti reikiamas remontas nebus atliktas per teisės aktuose nustatytą terminą, Pirkėjas gali nutraukti sutartį arba pareikalauti sumažinti prekės kainą. Jeigu prekės trūkumai yra nežymūs, Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutartį.
5 Vartotojas privalo per 10 dienų nuo prekės gavimo datos raštu informuoti Pardavėją apie akivaizdžiu būdu nustatytus prekės trūkumus. To nepadaręs, Pirkėjas netenka teisės reikšti garantinių reikalavimų.
6 Dėl prekės trūkumų, kurių neįmanoma nustatyti akivaizdžiu būdu netgi atidaus patikrinimo metu, Pirkėjas privalo pateikti pretenziją nedelsiant po jų aptikimo; pretenzija turi būti pateikiama, laikantis 5 dalyje nustatytos tvarkos.
7 Pirkėjas praranda teisę reikšti garantinius reikalavimus dėl paslėptų prekės trūkumų, jeigu nepateikia Pardavėjui pretenzijos dėl jų per šešias savaites nuo prekės perdavimo, nepriklausomai nuo to, ar prekė iki to laiko buvo sumontuota, ar ne.
8 Jeigu Pirkėjas yra Verslo subjektas, teisė reikšti garantinius reikalavimus pasibaigia, praėjus 1 metams nuo prekės pristatymo, o jei Pirkėjas yra Vartotojas - praėjus 2 metams nuo prekės pristatymo.
9 Pirkėjas privalo griežtai laikytis Pardavėjo pateiktų aptarnavimo instrukcijų. Nesilaikant šių instrukcijų, Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės.
10 Šalių suderėta sutarties dalyko kokybė, kurią garantuoja Pardavėjas, išplaukia iš tarp jo ir Pirkėjo sudarytos sutarties nuostatų, bet ne iš rinkodaros veiksmų, reklamų, prospektų ir pan., be to, Pirkėjui nesuteikiama garantija iš teisės aktų išplaukiančia prasme.
VII. Kompensacijos Pardavėjui, susijusios prekės eksploatavimu Jeigu Klientas grąžina prekę, motyvuodamas sutarties nutraukimu arba jos nuostatų nevykdymu, Pardavėjas gali reikalauti sumokėti kompensaciją už ligtolinę tos prekės eksploataciją, o taip pat padengti jos likvidavimo kaštus. Kompensacija už eksploataciją yra apskaičiuojama, remiantis grąžintos prekės išorine ir technine būkle. Ši kompensacija yra lygi mažiausiai 30% prekės netto kainos kartu su mokesčiu už tolesnį jos eksploatavimą, kuris yra lygus 4% nuo bendros apmokėjimo sumos už kiekvieną prasidėjusį kalendorinį mėnesį, skaičiuojamą nuo pristatymo datos.
VIII. Atsakomybė
Teisiniai atstovai, asmenys, vykdantys įsipareigojimus Pardavėjo vardu, bei Pardavėjo įmonės dalininkai neprisiima jokios atsakomybės Pirkėjo atžvilgiu, jeigu jie neatlieka tyčinių
piktavalių veiksmų arba jų veikose nėra šiurkštaus aplaidumo požymių.
IX. Išlyga dėl nuosavybės teisių į prekę išsaugojimo iki sumokėjimo momento
1 Prekė lieka pardavėjo nuosavybe, kol bus vykdyti visi iš esamo prekybinio bendradarbiavimo išplaukiantys finansiniai įsipareigojimai.
2 Perparduodamas prekę anksčiau nei už ją sumokėjo, savo viso dydžio kreditorinius reikalavimus skolininko atžvilgiu Pirkėjas perduoda Pardavėjui; šį teisių perdavimą Pirkėjas privalo Pardavėjui patvirtinti raštu.
3 Trečiųjų asmenų įsikišimo ir, visų pirma, minėtos prekės arešto atveju, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti pardavėją apie šį faktą, o trečiuosius asmenis - apie išlygą dėl Pardavėjo nuosavybės teisės į prekę išsaugojimą iki to momento, kol jis gaus apmokėjimą už prekę. Klientas prisiima visas išlaidas, susijusias su trečiųjų asmenų klausimo išsprendimu ir teisės į prekę atgavimu.
4 Kol galioja išlyga dėl nuosavybės teisės į minėtą prekę, jos pardavimas, įkeitimas, nuosavybės teisės perkėlimas, siekiant užtikrinti finansinių įsipareigojimų įvykdymą, išnuomojimas arba kitoks suteikimas, galintis turėti įtakos Pardavėjo materialiniam saugumui, o taip pat jos pakeitimas yra leidžiamas tiktai gavus išankstinį rašytinį Pardavėjo sutikimą.
5 Kol veikia išlyga dėl nuosavybės teisės išsaugojimo, Pirkėjas turi teisę valdyti ir naudoti minėtą prekę.
6 Klientui nevykdant įsipareigojimų, kurie apibrėžti 1-5 dalyse, Pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį.
X. Sutarties nutraukimas
1 Pardavėjas gali, neatsižvelgdamas į teisės aktų bei sutarties nuostatas, nutraukti sutartį, jei Pirkėjas pateikė neteisingus duomenis apie savo kreditinius pajėgumus, visiškai arba iš dalies sustabdė mokėjimus, jo turto atžvilgiu buvo pradėta bankroto procedūra arba ūkiniai santykiai pablogėjo tiek, kad Pardavėjas nebegali toliau laikytis sutarties nuostatų.
2 Pardavėjas gali nutraukti sutartį, jeigu po jos pasirašymo susidarė aplinkybės, dėl kurių pristatymas tapo negalimas arba ekonomiškai neefektyvus.
3 Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį per 5 dienas nuo jos sudarymo. Pareiškimas dėl nutraukimo turi būti pateiktas raštu, faksu arba elektroniniu paštu. Tokiu atveju Pirkėjas sumoka Pardavėjo naudai atsisakymo mokestį - 30% prekės kainos, įvertinus apyvartos mokestį.
XI. Įsipareigojimo vykdymo vieta ir kompetentingas teismas
1 Bet kokie ginčytini klausimai, kilę iš šių teisinių santykių, bus sprendžiami kompetentingame pagal adresą: 6060 Hall, Tirolis, Austrija, teisme, o taip pat adresas: 6060 Hall, Tirolis, Austrija, yra sutartimi nustatyta įsipareigojimų, susijusių su bet kokiomis abiejų sutarties šalių teikiamomis paslaugomis, vykdymo vieta.
2 Šiems teisiniams santykiams yra taikomos Austrijos teisės normos, išskyrus tuos atvejus, kai yra remiamasi tarptautinės teisės nuostatomis.
XII. Kitos nuostatos
1 Šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tiktai sudaryti rašytinės formos.
2 Reikalavimo dėl privalomos rašytinės formos atsisakymas taip pat turi būti sudarytas raštu.
3 Sudarius partnerystės sutartį su firma FELDER, tos sutarties nuostatos bus laikomos viršesnėmis už nuostatas, išdėstytas šiose Bendrosiose prekybos sąlygose.
4 Pardavėjas turi teisę bet kokias teises ir pareigas, išplaukiančias taip pat ir iš šių prekybos sąlygų, perkelti įgaliotam platintojui, o tokiu būdu ir nusišalinti nuo prisiimtų įsipareigojimų. Įvykus tokiam perkėlimui, taip pat yra keičiama ir įsipareigojimų vykdymo vieta bei kompetentingas teismas, kuris yra nustatomas pagal įgaliotojo platintojo buveinės vietą. Pirkėjas yra nedelsiant informuojamas apie šį faktą ir išreiškia savo sutikimą.
5 Jeigu atskiros nuostatos yra negaliojančios arba neefektyvios, tai neturi įtakos likusių nuostatų efektyvumui.
6 Jeigu atskiros šių sąlygų nuostatos netenka galios, jos turi būti pakeistos taip, kad būtų galima atlikti veiksmus, kuriuos leidžia tos pačios sąlygos.
7 Jeigu Vartotojas užsako prekę elektroniniu būdu, Pardavėjas nedelsdamas patvirtina užsakymo gavimą. Užsakymo gavimo patvirtinimas dar nereiškia jo priėmimo, kuomet yra prisiimami ir iš to išplaukiantys įsipareigojimai. Toks patvirtinimas gali būti susietas su užsakymo priėmimo deklaracija. Be to, Vartotojui užsakymą pateikus elektroniniu būdu, Pardavėjas įrašo sutarties tekstą į elektroninę laikmeną ir pagal pageidavimą išsiunčia elektroniniu paštu kartu su šiomis Bendrosiomis prekybos sąlygomis.
8 Nurodymus, susijusius su vykdymo užtikrinimu ir garantija, galima rasti kiekvienoje aptarnavimo instrukcijoje arba firmos FELDER KG interneto puslapyje adresu: www.felder-group.com.
XIII. Specialiosios nuostatos dėl vartotojų sandorių pagal vartotojų apsaugos įstatymą
1 Pristatymo išlaidos: siuntimo arba transportavimo išlaidas apmoka įgijėjas.
2 Minimiems teisiniams santykiams yra taikoma Austrijos teisė.
3 Vartotojo teisė atsisakyti sutarties, sudarytos nuotoliniu būdu:
3.1 Vartotojas gali atsisakyti Pardavėjo jam parduotos prekės pirkimo sutarties per dvi savaites nuo prekės gavimo dienos. Tai gali būti padaryta be jokio pagrindimo, pateikiant Pardavėjo adresu rašytinį pareiškimą arba grąžinant prekę jo adresu per aukščiau nurodytą terminą.
3.2 Pasinaudodamas teise atsisakyti sutarties, Vartotojas privalo prekę grąžinti savo lėšomis. Jeigu pateikta prekė neatitinka užsakytosios, grąžinamojo siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas.
3.3 Vartotojas taip pat turi sumokėti kompensaciją už prekės būklės pablogėjimą dėl jos naudojimo pagal paskirtį. Taip pat Vartotojas atsako už prekės eksploatacinės vertės praradimą, atsiradusį dėl prekės naudojimo, viršijančio jos išbandymui reikiamus veiksmus, ir lėmusį tai, kad prekė jau nebegalės būti parduota kaip nauja.
3.4 Atsisakymo teisė negalioja, jeigu buvo pristatytos mašinos, parengtos pagal Kliento nurodymus, arba jos dėl savo būklės yra netinkamos grąžinamajam siuntimui. Pirmoji iš šių situacijų yra taikoma, visų pirma, prekėms, neišvardintoms aktualiame pristatymo
kataloge.


Informacje odnośnie rozstrzygania sporów online:
Komisja Europejska pod poniższym linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS). Zakładamy, że w każdym wypadku, wspólnie z naszymi klientami możemy osiągnąć, zadowalające obie strony, rozwiązanie. Stąd też oraz ze względu na to, że nie jesteśmy zobowiązani do udziału w procesie roztrzygania sporów online, nie będziemy w nich uczestniczyć. Prosimy o kontakt z nami wykorzystując podane dane kontaktowe, a my niezwłocznie skontakujemy się z Państwem.